Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie zapasów na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X - część IV

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 

Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

 

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie zapasów na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Dotychczas omówiliśmy wycenę zapasów na dzień początkowego ujęcia, czyli dzień wprowadzenia zapasów do ksiąg oraz  przyjęte w polityce rachunkowości spółki X metody wyceny rozchodu zapasów. Kolejny etap wyceny to ustalenie jaka będzie wartość zapasów na koniec okresu, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą czasem nie być możliwe do odzyskania. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy zapasy zostały uszkodzone, utraciły całkowicie, lub częściowo, swoją przydatność, lub jeśli spadły ich ceny sprzedaży. Brak możliwości odzyskania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasów może także wynikać ze wzrostu szacowanych kosztów, niezbędnych do doprowadzenia sprzedaży do skutku. W przypadku zaistnienia okoliczności, które powodują, że nie zostaną w pełni osiągnięte planowane korzyści z tytułu sprzedaży lub wykorzystania zapasów, następuje konieczność obniżenia wartości zapasów do poziomu ich cen sprzedaży netto. Obowiązek aktualizacji wyceny zapasów wynika z zapisów Ustawy o Rachunkowości (art. 28 ust. 1 pkt 6 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 2 (paragrafy 28 – 33 ). 

Spółka akcyjna X oświadczyła we wprowadzeniu do sprawozdania:

„Zapasy są wycenione na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, jednakże na poziomie nie wyższym od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży.

Jeżeli cena nabycia towarów lub techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizujących, które korygują pozostałe koszty operacyjne. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.”

Czyli to co nakazują jej przepisy prawa. 

Z punktu widzenia czytelnika sprawozdania finansowego cenna byłaby informacja w jaki sposób spółka dokonuje odpisów aktualizujących. Informacja ta, niestety, nie została zamieszczona we prowadzeniu do sprawozdania finansowego.

W praktyce stosuje się dwie metody dokonywania odpisów aktualizujących: 

  • odpis ogólny – dokonywany na podstawie szacunków utraty wartości poszczególnych grup zapasów, z uwzględnieniem przeznaczenia, stopnia zbywalności, okresu rotacji i struktury zapasów,
  • odpisy indywidualne – dokonywane osobno dla każdej pozycji magazynowej, dla której cena sprzedaży netto jest niższa od rzeczywistych cen nabycia/kosztów wytworzenia.

Najbardziej prawidłowy szacunek wysokości odpisu uzyskuje się dokonując odpisów indywidualnych.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 określa następujące zasady, które jednostki mogą wykorzystać w celu dokonania odpisu aktualizującego: 

1. Wartość netto, możliwa do uzyskania, powinna być ustalona na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych w czasie sporządzania szacunków odnoszących się do przewidywanej kwoty, możliwej do zrealizowania z tytułu sprzedaży zapasów. Szacunki te powinny uwzględniać wahania cen oraz kosztów, mające miejsce po dniu bilansowym, które potwierdziły warunki istniejące na koniec okresu.

2. Zaleca się stosowanie odpisów indywidualnych. Niemniej jednak dopuszczone jest również pogrupowanie podobnych lub powiązanych ze sobą pozycji zapasów (np. zapasów pochodzących z tej samej linii produkcyjnej, posiadających podobne przeznaczenie oraz zastosowanie końcowe, wyprodukowanych w tym samym rejonie geograficznym lub niedających się wiarygodnie oszacować w oderwaniu od innych pozycji). Nieodpowiednie jest natomiast odpisywanie wartości zapasów na podstawie klasyfikacji np. wyrobów gotowych lub też wszystkich zapasów poszczególnych segmentów branżowych lub geograficznych.

3. Przy szacowaniu możliwej do uzyskania wartości zapasów należy brać pod uwagę ich przeznaczenie. Na przykład, jeżeli szacowanie dotyczy pewnej ilości zapasów mających służyć zrealizowaniu wiążących umów sprzedaży lub świadczenia usług, wartość netto należy ustalić na podstawie ceny wynikającej z umowy. Natomiast wycenę ewentualnej nadwyżki zapasów ponad wielkości określone w tych umowach należy oprzeć na ogólnych cenach sprzedaży.

4. Wartości materiałów i innych surowców przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji nie należy odpisywać do kwoty niższej, jeżeli przewiduje się, że wyroby gotowe, do których materiały zostaną wykorzystane, będą sprzedane po cenie nie niższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tych materiałów i surowców.

W działalności prowadzonej przez spółkę X, czyli projektowanie kolekcji , produkcja i sprzedaż  odzieży oraz dodatków, istnieje duże ryzyko nietrafionej kolekcji odzieży i konieczności znacznego obniżenia cen.  Dlatego tak ważna jest informacja w jaki sposób spółka szacuje możliwą do uzyskania wartość zapasów, szczególnie wyrobów gotowych i towarów. 

W kolejnych artykułach omówię wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X.

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl