Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie zapasów na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X - Część III

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie zapasów na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Dotychczas omówiliśmy wycenę zapasów na dzień początkowego ujęcia, czyli dzień wprowadzenia zapasów do ksiąg. Kolejny etap wyceny to moment rozchodu  zapasów z tytułu, np. przekazania materiałów do produkcji czy sprzedaży towarów lub wyrobów gotowych. 

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Spółka Akcyjna X oświadczyła, że: rozchód zapasów wyceniany jest następująco:

➲ surowce, materiały i towary – „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

➲ półprodukty, produkty w toku i wyroby gotowe –według rzeczywistego kosztu wytworzenia.

Ustawa o rachunkowości przewiduje następujące metody ustalenia wartości rozchodu zapasów: 

  • w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia,
  • według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,
  • przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła) –pierwsze weszło pierwsze wyszło (FIFO),
  • przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła) pierwsze weszło ostatnie wyszło (LIFO) (UoR, art. 34 ust. 4)

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 (par. 23-25) w odróżnieniu od UoR nie zezwala na stosowanie metody „ostatnie weszło pierwsze wyszło”(LIFO). 

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może dokonać wyboru spośród wyżej wymienionych. W spółce X dokonano wyboru metody „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” dla surowców, materiałów i towarów oraz „rzeczywisty koszt wytworzenia" dla półproduktów, produktów w toku i wyrobów gotowych. 

Budzi wątpliwość wybrany dla półproduktów, produktów w toku i wyrobów gotowych rzeczywisty koszt wytworzenia. Jeśli jest to metoda szczegółowej identyfikacji kosztu wytworzenia, to można podejrzewać o chęć wykorzystania wyboru w celu wpływu na wynik. Metoda wyceny według szczegółowej identyfikacji polega bowiem na przyporządkowaniu konkretnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do określonych pozycji zapasów. Metoda ta jest stosowana w przypadku, gdy zapasy nie są wzajemnie wymienialne i składają się z niewielkiej ilości pozycji o stosunkowo wysokiej wartości jednostkowej, np. wytworzone w fabryce maszyny czy samochody. Szczegółowa identyfikacja będzie także stosowana w przypadku materiałów wykorzystywanych do konkretnych przedsięwzięć, np. wytworzenia wyrobów i usług na specjalne zlecenia. Szczegółowa identyfikacja ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie jest odpowiednia w przypadku dużej ilości pozycji zapasów będących pozycjami wzajemnie wymienialnymi,   ponieważ nie jest możliwe wtedy zidentyfikowanie w magazynie fizycznego ruchu tych zapasów w połączeniu z ich rzeczywistą ceną. Z taką sytuacją mamy do czynienia w spółce X, której przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja i sprzedaż odzieży oraz dodatków. W takich okolicznościach metoda wyselekcjonowania tych pozycji, które pozostają w zapasach może zostać wykorzystana w celu uzyskania z góry założonego ich wpływu na wynik przedsiębiorstwa. 

Ciąg dalszy w kolejnych artykułach. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl