Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Spółka akcyjna X w następujący sposób opisała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przyjętą politykę rachunkowości w zakresie należności:

„Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia terminach płatności, które nie są notowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności o terminie wymagalności nie przekraczającym 12 miesięcy zaliczane są do aktywów obrotowych. Pożyczki i należności są wyceniane w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej”

Należności i pożyczki oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane w zamortyzowanym koszcie  poddawane są na każdy dzień bilansowy indywidualnym testom pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę wartości. Jeśli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości dokonywany jest odpis aktualizujący. Kwota odpisu jest ustalania jako różnica pomiędzy wartością bilansowa aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych efektywną stopa procentową dla tych aktywów. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat.”  

Należności powstają wówczas, gdy jednostka przekazuje towary, wyroby lub na przykład świadczy usługi na rzecz kontrahentów bezgotówkowo, z terminem płatności np. 14 dni. Powstają one także w przypadku udzielenia pożyczki z określonym terminem spłaty. Należności są w bilansie prezentowane w bilansie w podziale na krótkoterminowe (w aktywach obrotowych) i długoterminowe. (w aktywach trwałych). 

Do należności zakwalifikowanych do aktywów krótkoterminowych (obrotowych) zaliczamy:

  • Należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu ich spłaty. Powstają one jako następstwo bezgotówkowej sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Ujęciu należności z tytułu dostaw i usług towarzyszy ujęcie zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Kwota podatku zawarta w należności stanowi bowiem jednocześnie zobowiązanie jednostki wobec urzędu skarbowego. W bilansie należności z tytułu dostaw i usług należy zaprezentować z podziałem na należności o okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.
  • Należności z tytułu rozliczeń publicznoprawnych. Stanowią one nadpłaty z tytułu rozrachunków publicznoprawnych, takich jak podatki, dotacje, cła, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegające zwrotowi z urzędu skarbowego, jednostek samorządu terytorialnego, urzędu celnego bądź ZUS, a także dotacje przyznane jednostce.
  • Należności z tytułu leasingu finansowego obejmują należności wynikające z umów leasingu finansowego u leasingodawcy, gdy umowa leasingu spełnia kryteria leasingu finansowego, a należność jest krótkoterminowa.
  • Pozostałe należności. Obejmują one należności od właścicieli (np. zaliczki pobrane na poczet zysku przez właścicieli w spółkach osobowych, zaliczki pobrane na poczet dywidendy w spółkach kapitałowych) oraz należności od pracowników (np. z tytułu wypłaconych zaliczek dla pracowników do rozliczenia), a także należności niezakwalifikowane do wymienionych grup.
  • Należności dochodzone na drodze sądowej. Obejmują one należności dochodzone przed sądem. Za przykład mogą służyć należności skierowane do sądu, gdy dłużnik zwleka ze spłatą, skierowane na drogę sądową należności publicznoprawne, bądź należności z tytułu niedoborów i szkód, dochodzone od pracowników odpowiedzialnych za powierzone mienie. 

Do należności długoterminowych zostaną zakwalifikowane należności których termin wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego ze wszystkich tytułów, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług (Ustawa o Rachunkowości art. 3 ust. 1 pkt 13  i 18 oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 paragraf 59). 

W jakiej wartości prezentuje się w bilansie należności ?

Sposób wyceny należności zależy od tego:

  • czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z  ustawą o rachunkowości czy zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (Spółka Akcyjna X stosuje MSSF);
  • czy ustalana jest wartość w momencie powstania należności czy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego (dzień bilansowy). 

Ciąg dalszy w kolejnych artykułach. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl