Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności (ciąg dalszy) na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym - część IV

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie należności (ciąg dalszy) na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 

Odpisy aktualizujące powodują zmniejszenie wartości należności oraz wzrost kosztów i dlatego ujmuje się je w rachunku wyników.

Ustawa o rachunkowości w artykule 35b ust 2 stanowi, że odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Tak więc odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług będą ujmowane w rachunku zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie wskazują, gdzie powinny być ujęte koszty odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług. 

Zarząd może w sposób świadomy wpływać na wielkość wyniku finansowego oraz wartość aktywów poprzez przyjęcie określonej polityki rachunkowości w zakresie tworzenia odpisów   aktualizujących  należności z tytułu dostaw i usług. 

Wpływ ten może następować poprzez wskazanie na jakie należności tworzone sa odpisy i w jakiej wysokości (w zależności od  czasu zalegania). Na przykład odpisy w wysokości 10% dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni, 40% dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni oraz 50% dla należności przeterminowanych powyżej 365 dni. 

Należy więc, dokonać analizy następujących not objaśniających: 

1. Przeterminowane należności  (brutto) z tytułu dostaw i usług, z podziałem na należności nie spłacone np. :

 w okresie do 1 miesiąca, 

 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, 

 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, 

 powyżej 6 miesięcy do roku,

 powyżej roku.

2. Przeterminowane należności brutto, odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych, przeterminowane należności netto (po potraceniu odpisów).

3. Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności:

 stan odpisów na początek okresu,

 zwiększenia odpisów z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego,

 zmniejszenia odpisów z tytułu:

• otrzymanej zapłaty za należności,

• umorzenia należności,

 stan odpisów na koniec okresu.

Ważna jest informacja na temat przyjętych kryteriów  szacowania odpisów aktualizujących należności ( np. 5% dla niespłaconych w okresie do 1 miesiąca, itd.) . Niesatysfakcjonująca jest informacja, że wartość odpisów została oszacowana na podstawie dotychczasowych doświadczeń spółki. Taki zapis może budzić obawy, że spółka nie ma określonych jasnych kryteriów szacowania odpisów aktualizujących należności. 

Przedstawiona powyżej analiza pozwoli na ocenę działań zarządu w zakresie zmniejszenia ryzyka niespłacania należności. Poważne obawy może budzić duży udział procentowy odpisów aktualizujących w wartości brutto należności. W omawianej Spółce Akcyjnej X odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług stanowiły 66% wartości należności. 

Ważna jest także informacja (w przypadku stosowania MSSF) o tym gdzie spółka ujmuje koszty  z tytułu odpisów aktualizujących. 

Spółka  Akcyjna X odniosła odpisy aktualizujące  wartość należności z tytułu dostaw i usług w koszty sprzedaży. Można więc wnioskować, że w rachunku zysków lub strat ,wynik na sprzedaży został pomniejszony o niespłacone należności z tytułu dostaw i usług.

Gdyby Spółka Akcyjna X stosowała   MSSF, koszty z tytułu odpisów zostały by zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych i spółka odnotowałaby wyższy wynik na sprzedaży.

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl