Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze sie z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

 Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

 Podstawowym przedmiotem działalności spółki  X jest projektowanie kolekcji odzieży, produkcja oraz sprzedaż odzieży i dodatków pod marką firmy we własnej sieci salonów. Duży udział w wartości majątku spółki X mają zapasy (ok. 25%) i dlatego od tej pozycji sprawozdania  rozpoczniemy omówienie wpływu przyjętej polityki rachunkowości. 
Informację o wartości zapasów spółki znajdziemy w pozycji „Zapasy” w aktywach obrotowych bilansu spółki.  Szczegółowe informacje na temat zapasów zawiera nota uzupełniająca do sprawozdania finansowego. W nocie będą podane wartości poszczególnych rodzajów zapasów: materiałów, półproduktów i i produktów w toku, wyrobów gotowych, towarów oraz odpisy aktualizujące wartość zapasów. 
 
W zapasach (art. 3 ust. 1 pkt 19 UoR) znajdą się więc materiały i towary, ktore spółka  kupiła i do momentu sporządzania bilansu nie zużyła (materiały) i nie sprzedała (towary), wyroby, które wytworzyła i jeszcze nie sprzedała, produkty których proces produkcji nie został jeszcze ukończony. 
 
Na wartość zapasów prezentowanych w bilansie mają wpływ: zapasy w momencie początkowego ujęcia (nabyte lub wytworzone w okresie sprawozdawczym), zapasy które zostały zużyte  lub sprzedane w okresie sprawozdawczym oraz zmniejszenia z tytułu utraty ich wartości. 
 
W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, materiały i towary wycenia się, w cenach nabycia, a więc cenach, jakie zapłacono dostawcy powiększonych o koszty dostawy, jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie zapłaconej dostawcy. Wyroby gotowe i produkty niezakończone wycenia się w wysokości kosztów ich wytworzenia.
 
Przy ustalaniu wartości zużytych materiałów powstaje problem wyceny tego zużycia w przypadku, gdy kolejne zakupy materiałów dokonywane były po różnych cenach. Przy ustalaniu kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów problem ten pojawia się wówczas,gdy poniesiono różne koszty wytworzenia poszczególnych partii wyrobów znajdujących się w magazynie.
 
Zarząd firmy dokonuje więc wyboru rozwiązania w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Rozwiązania te powinny zapewnić odpowiednią jakość sprawozdania finansowego i być zgodne z przyjętymi w danym kraju standardami rachunkowości Przyjęte w firmie rozwiązania są prezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (Zał. nr 1 UoR).
W następnych artykułach omówię przyjętą przez spółkę akcyjną X politykę rachunkowości. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl