Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze sie z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

 Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

 Podstawowym przedmiotem działalności spółki  X jest projektowanie kolekcji odzieży, produkcja oraz sprzedaż odzieży i dodatków pod marką firmy we własnej sieci salonów. Duży udział w wartości majątku spółki X mają zapasy (ok. 25%) i dlatego od tej pozycji sprawozdania  rozpoczniemy omówienie wpływu przyjętej polityki rachunkowości. 
Informację o wartości zapasów spółki znajdziemy w pozycji „Zapasy” w aktywach obrotowych bilansu spółki.  Szczegółowe informacje na temat zapasów zawiera nota uzupełniająca do sprawozdania finansowego. W nocie będą podane wartości poszczególnych rodzajów zapasów: materiałów, półproduktów i i produktów w toku, wyrobów gotowych, towarów oraz odpisy aktualizujące wartość zapasów. 
 
W zapasach (art. 3 ust. 1 pkt 19 UoR) znajdą się więc materiały i towary, ktore spółka  kupiła i do momentu sporządzania bilansu nie zużyła (materiały) i nie sprzedała (towary), wyroby, które wytworzyła i jeszcze nie sprzedała, produkty których proces produkcji nie został jeszcze ukończony. 
 
Na wartość zapasów prezentowanych w bilansie mają wpływ: zapasy w momencie początkowego ujęcia (nabyte lub wytworzone w okresie sprawozdawczym), zapasy które zostały zużyte  lub sprzedane w okresie sprawozdawczym oraz zmniejszenia z tytułu utraty ich wartości. 
 
W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, materiały i towary wycenia się, w cenach nabycia, a więc cenach, jakie zapłacono dostawcy powiększonych o koszty dostawy, jeśli nie zostały one uwzględnione w cenie zapłaconej dostawcy. Wyroby gotowe i produkty niezakończone wycenia się w wysokości kosztów ich wytworzenia.
 
Przy ustalaniu wartości zużytych materiałów powstaje problem wyceny tego zużycia w przypadku, gdy kolejne zakupy materiałów dokonywane były po różnych cenach. Przy ustalaniu kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów problem ten pojawia się wówczas,gdy poniesiono różne koszty wytworzenia poszczególnych partii wyrobów znajdujących się w magazynie.
 
Zarząd firmy dokonuje więc wyboru rozwiązania w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Rozwiązania te powinny zapewnić odpowiednią jakość sprawozdania finansowego i być zgodne z przyjętymi w danym kraju standardami rachunkowości Przyjęte w firmie rozwiązania są prezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego (Zał. nr 1 UoR).
W następnych artykułach omówię przyjętą przez spółkę akcyjną X politykę rachunkowości. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ulotka IFAC - Usługi Biegłych Rewidentów

Biegli Rewidenci świadczą usługi sprawozdawczości finansowej obejmujące badania, przeglądy i kompilacje oraz inne uzgodnione procedury. O tym jak mogą się one przysłużyć przedsiębiorcom można się dowiedzieć z najnowszej broszury informacyjnej przygotowanej przez IFAC.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl