Blog

Blog eksperta rachunkowości

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X - Część II

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

Czytelnicy  sprawozdań finansowych nie zawsze wiedzą jaki wpływ na treść informacji w nich zawartych ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości w zakresie zapasów na informacje ujawniane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na przykładzie spółki akcyjnej X

Kolejnymi składnikami zapasów są półprodukty, produkty w toku, wyroby gotowe. 

Wytworzone w jednostce sporządzającej sprawozdanie finansowe wyroby gotowe, półprodukty i produkty w toku wyceniane są w koszcie wytworzenia. 

Wyroby gotowe są to produkty gotowe, które zostały wytworzone lub przetworzone przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczone i zdatne do sprzedaży. 

Półprodukty (półfabrykaty) są to produkty, które uległy częściowemu wytworzeniu w skończonej pod względem technologicznym fazie produkcji i zostaną wykorzystane w dalszych fazach procesu produkcyjnego. Jeśli półprodukty są przeznaczone do sprzedaży, powinny być traktowane jako wyroby gotowe, natomiast zakupione półfabrykaty obcej produkcji jako materiały. 

Produkty w toku znajdują się w toku procesu produkcyjnego, nie są ukończone pod względem wymogów technologicznych, technicznych i handlowych. Nie mogą być sprzedawane.

Dlaczego te składniki zapasów tak są wyceniane? 

Aby wytworzyć wymienione wyżej składniki zapasów trzeba zużyć surowce, wykorzystać maszyny i urządzenia, zapłacić wynagrodzenia pracownikom zajmującym się przetwarzaniem surowców, czyli ponieść koszty. Ustalenie wartości wytworzonych wyrobów, półproduktów i produktów w toku wymaga zastosowania odpowiedniego narzędzia do gromadzenia i kalkulacji kosztów, czyli rachunku kosztów. Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe musi zapewnić rejestrację kosztów poniesionych przy produkcji wyrobów gotowych oraz  kalkulację kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, półfabrykatów i produktów w toku.

Koszt wytworzenia produktu obejmuje [UoR, art. 28 ust. 3]:

  • koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem,
  • uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. 

Według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR)  nr 2 na koszt wytworzenia zapasów składają się:

  • koszty zakupionych i zużytych materiałów bezpośrednich,
  • koszty przetworzenia, tj. koszty związane bezpośrednio z jednostką produkcji, np. robocizna bezpośrednia i systematycznie przypisane (w oparciu o normalne zdolności produkcyjne) stałe i zmienne pośrednie koszty produkcji,
  • oraz pozostałe koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu (MSR 2.par.10).

Koszty bezpośrednie to wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Kosztami bezpośrednimi są te koszty, które można powiązać z produktem na podstawie dokumentów źródłowych, odzwierciedlających efekt bezpośredniego pomiaru zużycia zasobów. Do kosztów bezpośrednich zaliczane będą zatem m.in.:

  • materiały bezpośrednie,
  • robocizna bezpośrednia,
  • energia i paliwa technologiczne (gdy koszty ich zużycia można na podstawie dokumentów źródłowych odnieść bezpośrednio na produkt),
  • inne koszty bezpośrednie (zużycie narzędzi specjalnych w procesie produkcji, koszty obróbki obcej, koszty uruchomienia nowej produkcji, jeśli dokumenty źródłowe pozwalają przyporządkować te koszty do określonych produktów).

W procesie produkcji, obok kosztów bezpośrednich, ponoszone są koszty pośrednie produkcji, które na podstawie dokumentów źródłowych nie mogą być odniesione na poszczególne produkty (np. amortyzacja urządzeń i hali produkcyjnej, koszty oświetlenia, ogrzewania wydziału produkcyjnego, koszty ubezpieczeń i wynagrodzeń pracowników pośrednio produkcyjnych). Koszty te są agregowane według miejsc powstawania, a następnie w ramach rachunku kosztów rozliczane na produkty w określony sposób (np. na podstawie ilości roboczogodzin, maszynogodzin, kosztów bezpośrednich, wielkości produkcji). Wśród kosztów pośrednich znajdują się koszty, których poziom ulega zmianie wraz ze stopniem wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa (tzw. koszty zmienne), oraz koszty stałe, które nie zależą od poziomu wykorzystania przez jednostkę zdolności produkcyjnych. Zgodnie z UoR, art. 28 ust. 3, koszt wytworzenia produktu obejmuje tylko uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji.

Ciąg dalszy w kolejnych artykułach. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl