Blog

Blog eksperta rachunkowości

Sprawozdanie finansowe – wiarygodne źródło informacji o sytuacji finansowej firmy czy kreowanie jej wizerunku finansowego w sposób skłaniający do oczekiwanych zachowań?

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

"Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Czytelnicy sprawozdań finansowych nie zawsze wiedzą jaki wpływ na treść informacji w nich zawartych ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Sprawozdania finansowe stanowią obecnie główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że pomimo wielu wad, są one bardzo praktycznym narzędziem pozwalającym na uporządkowanie informacji finansowych oraz na szybką analizę danych.

Można wyróżnić dwa aspekty informacyjne sprawozdań finansowych:

  • wykorzystanie przez zarządzających dla wsparcia bardziej efektywnego komunikowania z zewnętrznymi użytkownikami,
  • przydatność dla analityków i inwestorów przy podejmowaniu różnorodnych decyzji.

Kadra zarządzająca dobrze zna i rozumie działalność swojego przedsiębiorstwa i dlatego też jest najlepszym źródłem informacji o firmie. Zarządzający przedsiębiorstwem, zainteresowani dobrymi relacjami z otoczeniem, starają się  zawrzeć w informacji sprawozdawczej elementy mające wpływ na skłonienie adresata sprawozdania do pożądanych zachowań. Na ocenę wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym istotny wpływ będzie miał sposób w jaki zarządzający będą „kreować” treść sprawozdania.

Czy, a jeśli tak, to gdzie istnieje możliwość kreowania treści sprawozdania finansowego?

W artykule 10 ustawy o rachunkowości [Dz.U. z 2009 r. Nr 152. poz.1223 z późn. zmianami] znalazł się zapis mający szczególne znaczenie dla ograniczenia możliwości kreowania treści sprawozdania finansowego. Stanowi on, że jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

Dla uwiarygodnienia stosowanej polityki rachunkowości wydawana jest opinia biegłego rewidenta. Aby ocenić, czy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości zasadami, biegły przeprowadza badanie sprawozdania. W trakcie badania biegły zapoznaje się z przyjętą  przez przedsiębiorstwo polityką rachunkowości.

W następnych artykułach wyjaśnię, jaki wpływ na treść sprawozdania może mieć przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości. 

 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl