MAC Auditor

Spółki prawa handlowego - inne usługi pokrewne

Usługi pokrewne to  usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

1. Uzgodnione procedury:

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego

rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym

rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych

W ramach usługi uzgodnionych procedur biegły rewident nie wydaje zapewnienia, nie formułuje wniosku ani opinii lecz przedstawia raport oparty na faktycznych ustaleniach dotyczących informacji finansowych. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.  Decyzję o wyborze konkretnych procedur podejmuje spółka po rozmowie z biegłym rewidentem, co pozwala skoncentrować  na obszarach uznawanych za najbardziej istotne.

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji w ramach uzgodnionych procedur?

  • klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy
  • w zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi
  • prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę
  • usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności
  • szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
  • raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń

Usługi uzgodnionych procedur realizowane są zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 i obejmują między innymi audyty due diligence w obszarze finansowym i inne audyty tematyczne. Mac Auditor we współracy ze swoimi partnerami realizuje również kompleksowe audyty due dilligence, w tym w obszarze prawnym i podatkowym.

 

2. Kompilacja sprawozdań finansowych:

Kierownik jednostki może zwrócić się do biegłego rewidenta o udzielenie pomocy w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych jednostki. Korzyść dla użytkowników informacji finansowych z usługi kompilacji przeprowadzonej zgodnie Krajowym Stadardem Usług Pokrewnych 4410 wynika z zastosowania zawodowej wiedzy eksperckiej biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przestrzegania standardów zawodowych, w tym stosownych wymogów etycznych, oraz jasnej komunikacji charakteru i zakresu zaangażowania biegłego rewidenta w kompilowane informacje finansowe.

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Komunikat dotyczący naszych działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl