Spółki prawa handlowego - inne usługi pokrewne

Usługi pokrewne to  usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

1. Uzgodnione procedury:

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego

rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym

rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych

W ramach usługi uzgodnionych procedur biegły rewident nie wydaje zapewnienia, nie formułuje wniosku ani opinii lecz przedstawia raport oparty na faktycznych ustaleniach dotyczących informacji finansowych. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.  Decyzję o wyborze konkretnych procedur podejmuje spółka po rozmowie z biegłym rewidentem, co pozwala skoncentrować  na obszarach uznawanych za najbardziej istotne.

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji w ramach uzgodnionych procedur?

  • klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy
  • w zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi
  • prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę
  • usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności
  • szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
  • raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń

Usługi uzgodnionych procedur realizowane są zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 i obejmują między innymi audyty due diligence w obszarze finansowym i inne audyty tematyczne. Mac Auditor we współracy ze swoimi partnerami realizuje również kompleksowe audyty due dilligence, w tym w obszarze prawnym i podatkowym.

 

2. Kompilacja sprawozdań finansowych:

Kierownik jednostki może zwrócić się do biegłego rewidenta o udzielenie pomocy w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych jednostki. Korzyść dla użytkowników informacji finansowych z usługi kompilacji przeprowadzonej zgodnie Krajowym Stadardem Usług Pokrewnych 4410 wynika z zastosowania zawodowej wiedzy eksperckiej biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przestrzegania standardów zawodowych, w tym stosownych wymogów etycznych, oraz jasnej komunikacji charakteru i zakresu zaangażowania biegłego rewidenta w kompilowane informacje finansowe.

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl