Blog

Blog eksperta rachunkowości

JAK POPRAWNIE KALKULOWAĆ KOSZT WYTWORZENIA WYROBÓW - CZĘŚĆ I

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska
BLOG PROFESOR GERTRUDY KRYSTYNY ŚWIDERSKIEJ

Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rachunek kosztów, controling

 “Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Cykl artykułów:

JAK POPRAWNIE KALKULOWAĆ KOSZT WYTWORZENIA WYROBÓW

Poniższy artykuł  rozpoczyna cykl poświęcony kosztom wytworzenia wyrobów. Nieprawidłowa informacja o kosztach wytworzenia wyrobów wpływa zarówno na  ryzyko zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jak i ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji przez zarządzających. W kolejnych artykułach cyklu postaram się wyjaśnić co to jest koszt, jakie czynniki mają wpływ na wielkość kosztów, dlaczego  popełniane są błędy przy kalkulacji kosztów, jakie są skutki zniekształconych informacji o kosztach i jakie rozwiązania rachunku kosztów należy stosować aby nie popełniać błędów. 

Część I

Co to jest koszt wytworzenia i jak go definiują ustawa o rachunkowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości?

Zarówno ustawa o rachunkowości jak i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 definiują koszt wytworzenia poprzez wskazanie co się składa na (co obejmuje) koszt wytworzenia.

Ustawa o rachunkowości w artykule 28 ust 3 stanowi, że „Koszt wytworzenia obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu”.

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 2 w paragrafie 10 stwierdza, że „na koszt zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione przy doprowadzaniu zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu”.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie co to jest koszt? 

Wytwarzanie wyrobów odbywa się w określonych warunkach (lokalizacja, wyposażenie, technologia i organizacja produkcji, kwalifikacje pracowników itd.) i jest ściśle związane z wykorzystaniem określonych zasobów, czyli m.in. materiałów (surowców), maszyn, urządzeń, pomieszczeń, wykwalifikowanych pracowników, technologii. 

Aby ustalić jaki jest koszt (ile kosztuje) wytworzenia wyrobu trzeba uzyskać informacje o tym jakie zasoby, o jakiej wartości i w jakich ilościach zużyto do wytworzenia wyrobu, czyli:

  • Ile materiałów zużyto i o jakiej wartości;
  • Jacy pracownicy uczestniczyli bezpośrednio i pośrednio (np. pracownicy nadzoru, kierownik produkcji) w procesie produkcji, ile czasu, jakie były ich wynagrodzenia; 
  • Jakie urządzenia wykorzystywano w procesie przetwarzania surowców w gotowe wyroby, jaka była wartość tych urządzeń, jaki był czas ich zaangażowania;
  • W jakich pomieszczeniach odbywała się produkcja, jaka była ich wartość, jaki był czas ich zaangażowania.

Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu niezbędne (celowe) zużycie dostępnych w przedsiębiorstwie  zasobów. Celowe, czyli w przekonaniu, że dzięki temu zużyciu uzyskamy określone korzyści w postaci wyrobów, które zostaną sprzedane po cenach przewyższających koszty.

W literaturze przedmiotu definiuje się koszt jako wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach wykorzystanie (zużycie) zasobów (środków), związanych z prowadzoną w określonych warunkach działalnością, w celu osiągnięcia w bieżącym okresie lub w przyszłości korzyści dla organizacji.

Na kształtowanie się kosztów wytworzenia wyrobów ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest organizacja produkcji. 

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13

„Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl