Blog

Blog eksperta rachunkowości

Czynniki kształtujące sprawozdanie finansowe - Część 2

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze sie z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.

Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości  – narzędzie wiarygodnego prezentowania informacji o sytuacji finansowej firmy czy kreowania jej wizerunku finansowego w sposób skłaniający do oczekiwanych zachowań?


Polityka rachunkowości jest ustalana i aktualizowana przez kierownika jednostki. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości obejmuje w szczególności (por. art 10 Ustawy o rachunkowości): 

1) określenie stosowanego roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 

2) rozwiązania przyjęte dla definicji, klasyfikacji , ujęcia, wyceny na dzień początkowego ujęcia, wyceny na dzień bilansowy , prezentacji w sprawozdaniu finansowym,

3) sposób rejestracji w ksiągach rachunkowych operacji gospodarczych

Ponadto, w polityce rachunkowości powinny byc opisane warunki jakie muszą byc spełnione ,aby można byłoby dokonać  zmian w polityce rachunkowosci , wskazanie kiedy można dokonać zmiany wcześniej dokonanych szacunków. 

 Niezmiernie ważne jest zawarcie w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości procedur określających:

➲ zakres stosowania przyjętego rozwiązania, 

➲ opis postępowania przy wyborze rozwiązania dopuszczonego przepisami prawa (np.ustawą o rachunkowości, międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętym przez UE,

➲ algorytm postępowania,

➲ odpowiedzialność związaną z dokonanym wyborem,

➲ dokumenty i formularze związane z algorytmem postępowania. 

 Określenie stosowanego roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. 

Definicja roku obrotowego zawarta jest w ustawie o rachunkowości [art.3 ust.1 pkt 9]. Rokiem obrotowym jest  rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. 

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Okres sprawozdawczy to okres, za który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych [UoR art 3ust 1pkt 8] . Pojęcie okresu sprawozdawczego występuje obok pojęcia roku obrotowego. Spółki kapitałowe dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do sporządzania, obok sprawozdań rocznych, sprawozdań okresowych, np. raportów kwartalnych i półrocznych.

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl