Blog

Blog eksperta rachunkowości

Czynniki kształtujące sprawozdanie finansowe - Część 1

Odpowiada: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

“Ryzyko bierze sie z niewiedzy o tym co robisz”

- Warren Buffett

 Czytelnicy  sprawozdań finansowym nie zawsze wiedzą jaki  wpływ na treść informacji w nich zawartych  ma przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości.
Zarząd firmy i Rada Nadzorcza nie zawsze wiedzą jakie są konsekwencje przyjętej polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości  – narzędzie wiarygodnego prezentowania informacji o sytuacji finansowej firmy czy  kreowania jej wizerunku finansowego w sposób skłaniający do oczekiwanych zachowań?

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1, (International Financial Reporting Standards 2013, IAS 8 par.5) definiuje  politykę rachunkowości jako ”specyficzne zasady, prawidła, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych”. 

Zasady rachunkowości wywodzą się z długoletnich, nieraz wielowiekowych doświadczeń (pierwszy podręcznik rachunkowości autorstwa Luca Pacioli, nazywanego ojcem rachunkowości, został wydany w 1494 roku). Występują w postaci powszechnie akceptowanych norm i wzorców postępowania

Szczególne znaczenie mają dwie, określane jako nadrzędne, zasady rachunkowości:

Zasada kontynuacji działalności i zasada memoriału. 

Zasada kontynuacji działalności ma istotny wpływ na wartość prezentowanych w bilansie składników majątkowych. Zakładając że firma będzie prowadziła swoją działalność jeszcze przez conajmniej  jeden rok po dacie sporządzenia sprawozdania, możemy sobie pozwolić na wycenę historyczną prezentowanych w bilansie składników. Przyjmujemy bowiem, że dostępne w momencie sporządzenia sprawozdania finansowego, np. 31 grudnia 2013 roku, zasoby będą w przyszłości wykorzystane, nie będzie potrzeby zwalniania wielu pracowników, że firma będzie miała dostęp do stabilnych źródeł finansowania, itd. Zarządzający powinni dokonać oceny, czy nie mają zamiaru ani potrzeby likwidacji czy zaprzestania działalności. Jeśli kierownictwo firmy ma wątpliwości co do kontynuacji działalności, to powinno ujawnić je we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. 

Zasada memoriału ma istotny wpływ na wynik finansowy firmy. Wynik finansowy zależy od przychodów i kosztów firmy. Gdybyśmy przyjęli, że przychody mamy tylko wtedy, gdy wpłyną środki pieniężne za sprzedane towary, wyroby czy wykonane usługi , natomiast  koszty odpowiadają wydatkom, zysk byłby wtedy gdyby wpływy były większe niż wydatki. Taka zasada ustalania wyniku określana jest kasową.

Stosowanie w rachunkowości finansowej zasady memoriału polega na tym, że przychody ujmuje sie w księgach niezależnie od tego czy wpłynęły środki pieniężne a koszty niezależnie od tego czy nastąpiły wydatki. O tym czy można pokazać w rachunku wyników przychody ze sprzedaży decyduje przekazanie wyrobów, towarów lub odbiór przez klienta wykonanej usługi. Nie ma znaczenia czy odbiorca już zapłacił. O tym czy można pokazać w rachunku wyników koszty decyduje ocena możliwości powiązania poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów z przychodami. Nie ma znaczenia czy nastąpił rozchód środków pieniężnych związany  np. ze zużytymi do produkcji sprzedanych wyrobów materiałami, z wynagrodzeniami pracowników uczestniczących w wytwarzaniu tych wyrobów. Konsekwencją stosowania zasada memoriału jest powstanie należności (za sprzedane  odbiorcom wyroby, za które jeszcze nie zapłacili) oraz zobowiązań wobec dostawców materiałów czy pracowników, jeśli jeszcze nie nastąpiły wydatki z tym związane.

Przyjęta przez zarząd firmy polityka rachunkowości ma decydujacy wpływ na przydatność  i rzetelność  prezentowanych w sprawozdaniu informacji finansowych.

Odpowiedzi udzieliła: Prof. Gertruda Krystyna Świderska

MARKI GRUPY MAC

księgowość

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl